Τι είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο;

Τα ψηφιακά αποθετήρια είναι ψηφιακές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, οι οποίες παρέχουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα).

Ένα ψηφιακό αποθετήριο είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή εφαρμογή που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική απόθεση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου (ήχου, στατικής και κινούμενης εικόνας, βίντεο, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και κειμένων) που χρήζουν μακροχρόνιας διατήρησης. Μπορεί να προσφέρει μεταξύ άλλων, υπηρεσίες αναζήτησης, πλοήγησης, πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω μονίμων προσδιοριστών, κατάθεσης και διαχείρισης περιεχομένου καθώς και ασφαλούς διαφύλαξης και διατήρησης του ψηφιακού υλικού. Επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας σειράς λειτουργιών όπως την αντιστοίχιση μεταδεδομένων με διεθνή πρότυπα, τη διάθεση του περιεχομένου σε διαφορετικές πλατφόρμες και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Υπάρχουν δυο τύποι αποθετηρίων:

  1. Θεματικά αποθετήρια, τα οποία καλύπτουν έναν συνήθως επιστημονικό κλάδο ή θεματική ενότητα
  2. Ιδρυματικά αποθετήρια, που συνήθως υλοποιούνται και υποστηρίζονται από κάποιο ακαδημαϊκό οργανισμό ή ερευνητικό φορέα.

Τα αποθετήρια δεν λειτουργούν ως μέσα δημοσίευσης άρθρων ή υλικού για το οποίο περιμένει ο συγγραφέας να πληρωθεί, ούτε πρόκειται για μέσα προσωπικής δημοσίευσης (self publishing).

Υπηρεσίες των αποθετηρίων

Οι συνηθέστερες υπηρεσίες των αποθετηρίων είναι οι ακόλουθες:

  • Η συλλογή και αποθήκευση ερευνητικού, ακαδημαϊκού ή άλλου επιστημονικού υλικού
  • Η οργάνωση και ταξινόμηση δεδομένων και μεταδεδομένων
  • Η μακροχρόνια συντήρηση
  • Η διανομή του υλικού και η πρόσβαση σε αυτό

Το αποθετήριο

Το ψηφιακό αποθετήριο της Ηπειρωτικής Μνημειακής Αρχιτεκτονικής

Επισκεφθείτε το αποθετήριο

Το ψηφιακό αποθετήριο της Ηπειρωτικής Μνημειακής Αρχιτεκτονικής

Το ψηφιακό αποθετήριο που αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εργασίας του Έργου, είναι ένα θεματικό αποθετήριο με σκοπό την αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση πρωτογενούς και δευτερογενούς ψηφιακού υλικού (τεκμήρια) που αφορά σε στοιχεία μνημειακής αρχιτεκτονικής επιλεγμένων μνημείων της Ηπείρου (αρχαϊκή, βυζαντινή, μεταβυζαντινή & σύγχρονη περίοδος).

Επισκεφθείτε το αποθετήριο της Ηπειρωτικής Μνημειακής Αρχιτεκτονικής:

http://mnimeia-repo.ptde.uoi.gr

Στόχο αποτέλεσε η αξιοποίηση όλων αυτών των στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής, στη διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας και συνείδησης στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού), μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του αρχιτεκτονικού πλούτου της χώρας με έμφαση στην τοπικότητα.

Επιπλέον, το αποθετήριο περιλαμβάνει το πρωτογενές ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό, το οποίο παξιοποιήθηκε πιλοτικά από επιλεγμένες σχολικές μονάδες και το οποίο λειτούργησε ως κρίσιμη μάζα για την εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων (projects) από τους μαθητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.